DATA I MIEJSCE
17 maja 2018 r., godz. 10.00
Warszawa, ul. Szczęśliwicka 62

MODERATOR
dr inż. Marek Pawlik, Zastępca Dyrektora ds. Interoperacyjności Kolei, Instytut Kolejnictwa
Dariusz Kostrzębski, prezes Kurier Kolejowy sp. z o.o. sp. k.

PROGRAM DEBATY

10.00 – 10.30                    Prezentacja wprowadzająca: Certyfikacja prawna dla modernizacji linii kolejowej i dla zakupu taboru w świetle Ustawy o Transporcie Kolejowym oraz związane z nią wyzwania.

10.30 – 11.40                     Część I debaty: omówienie wyzwań związanych z podsystemem „Infrastruktura”;

  • granice podsystemów, a zakresy projektów w infrastrukturze kolejowej;
  • wyłączenia z procesu certyfikacji
  • ograniczenia eksploatacyjne w certyfikatach
  • warunki rozpoczęcia eksploatacji
  • powiązanie certyfikatów z rejestrem infrastruktury – odpowiedzialność wykonawców w świetle zasady „jeden certyfikat na odcinek na podsystem”, obowiązek wystawiania deklaracji do każdego certyfikatu i ingerencji w podsystemy przez różne podmioty

11.45 – 12.00                     Przerwa kawowa

12.00 – 13.00                    Cześć II debaty: omówienie wyzwań związanych z podsystemem „tabor”.

  • dobór wymagań dla różnych typów pojazdów kolejowych
  • wyłączenia z procesu certyfikacji a ograniczenia eksploatacyjne
  • pojazdy trakcyjne, które powinny być wyposażane w ETCS i GSM-R
  • wyzwania związane z wzorcami ETCS i GSM-R – europejskie zasady„baseline management” a warunki eksploatacji w Polsce
  • wyposażenie radiowe pojazdów trakcyjnych – terminy, rodzaje rozwiązań technicznych