DATA I MIEJSCE
17 maja 2017 r.,
czas trwania: 11:00-14:00
Warszawa, ul. Szczęśliwicka 62

ZAGADNIENIA
1. Poziom stawek kolejowych w Europie i Polsce dla przewoźników towarowych i pasażerskich, ocena i wpływ na konkurencyjność transportu kolejowego.
2. Metodyka stanowienia opłat za dostęp do infrastruktury (od wyroku ETS do nowego rozporządzenia 2017 roku).
3. Nowe propozycje i ich potencjalne wpływ na kolejowy transport towarowy ( opłaty za przejazdy, market-upy).
4. Projekt cennika  2017 -2018 w kontekście strategii odpowiedzialnego rozwoju w transporcie kolejowym.

MODERATOR
dr Mirosław Antonowicz